6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA VE AD, SOYAD, TC KİMLİK NUMARASI, CİNSİYET, ADRES, TELEFON, EMAİL VB. İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

Sayın müşterimiz, mağazalarımızdan alışverişiniz sırasında iletmiş olduğunuz ad, soyad, TC kimlik no, adres, cep telefonu, sabit telefon, email vb. iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz;

Tüketici kaydı oluşturulması ve hesabınızın yönetilmesi, gerektiğinde alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme yapılması, yeni ürünler, kampanyalar, genel ve size özel promosyonlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla elektronik ileti, SMS gönderilmesi, Lojistik/Kargo firmaları aracılığı ile katalog gönderilmesi, işlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması, gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Md.5/1 ve 2 bendinde sayılan hukuka uygunluk koşullarında kaydolunacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak ve aşağıdaki koşullarda paylaşılabilecektir.

Bu amaçların yerine getirilebilmesi bakımından; şirketimiz içindeki ilgili birimlerle, lojistik/kargo ve GSM firmalarıyla, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilerle paylaşılabilecektir.

6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya ilgilisinin talebi üzerine tarafımızdan yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde silinip, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

Veri sorumlusu olarak tarafımıza kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun usuller ile başvurarak kendiniz ile ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme, yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Belirtilen amaçlarla yukarıda yer alan kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılmasını sonlandırmak istediğinizde veya kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği firmamızın Dikilitaş Mah. Ihlamur Dere Cad. Yeşil Çimen Sok. No:17 Beşiktaş / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

İş bu metne ulaşmanızı sağlayan mobil telefonunuza gelen onay parolasını, kasa görevlisine vermek suretiyle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aydınlatma metnini ve kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen şekillerde işlenmesini, saklanmasını, kullanılmasını, paylaşılmasını onayladığınızı, açık rızanızın bulunduğunu kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.

Saygılarımızla.
Sanfa Tekstil ve Mobilya Tasarım San. Tic. AŞ.
(Veri Sorumlusu )